Inleiding

Het bestuur van ADO Den Haag heeft bij bestuursbesluit de huisregels vastgesteld die gelden voor, tijdens en na de wedstrijden van ADO Den Haag gespeeld in het kader van de KNVB-competitie, bekerwedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden en wedstrijden die gespeeld worden in het kader van de UEFA.

Motivatie

Een ieder die betrokken is bij de voetbalsport in Nederland en niet in de laatste plaats de toeschouwer heeft er belang bij dat het bijwonen van voetbalevenementen op een ordelijke wijze kan geschieden. Onregelmatigheden, zelfs van relatief geringe omvang kunnen aanleiding geven tot ernstige repercussies voor spelers, club en anderen. Onder meer kunnen zware geldboetes worden opgelegd en kan uitsluiting van een team met betrekking tot verdere deelname aan een bepaalde competitie volgen- zelfs indien de spelende club geen enkel verwijt treft. Naast de directe overlast zijn deze onregelmatigheden en de daaropvolgende straffen schadelijk voor de beeldvorming van de club bij het publiek. ADO Den Haag wenst onordelijk en onveilig gedrag bij voetbalevenementen uit te bannen, dan wel te beteugelen en hoopt daarmee de belangen te dienen van een ieder die de voetbalsport een warm hart toedraagt.

Let op, bij ADO Den Haag werd deze sanctie al gebruikt, een kwetsend of discriminerend spreekkoor levert sinds dit jaar ook landelijk 60 maanden stadionverbod op! 5 jaar lang de wedstrijden van jouw favoriete club niet live kunnen bekijken. Dus sta daar elke wedstrijd weer bij stil.

Begripsbepalingen

1. Stadion

Speelveld met de omliggende tribunes, alsmede de terreinen, gebouwen (inclusief Multifunctioneel Centrum), paden en wegen, gelegen binnen en buitenste aaneengesloten omheining daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen.

2. Publiek

Een ieder die niet betrokken is bij de daadwerkelijke uitvoering c.q. organisatie van het evenement in kwestie.

3. Medewerker

Een ieder die betrokken is bij de daadwerkelijke uitvoering c.q. organisatie van het evenement in kwestie.

4. Bestuur

Het bestuur van NV ADO Den Haag.

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

 • 1.1 Gebruikers van deze huisregels zijn: ADO Den Haag en organisatoren van andere evenementen in het stadion van ADO Den Haag onder auspiciën van ADO Den Haag.
 • 1.2 Wederpartijen zijn: de oorspronkelijk rechthebbende van een toegangsbewijs, de houder van een toegangsbewijs, de bezoeker van het stadion van ADO Den Haag.
 • 1.3 Deze huisregels zijn van toepassing op de gebruikers en hun wederpartijen bij alle evenementen in het stadion van ADO Den Haag zowel op de koop van het toegangsbewijs als op de toegang tot en het verblijf in het stadion van ADO Den Haag.

Artikel 2: Legitimatie/vertoon toegangsbewijs

 • 2.1 Iedere bezoeker dient op wedstrijddagen en bij andere evenementen wanneer hij in het stadion van ADO Den Haag of op één van de parkeerplaatsen P1/P2/P3/ aanwezig is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs en geldig legitimatiebewijs. Hij heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingangen en paden.
 • 2.2 Elke daartoe bevoegde medewerker van ADO Den Haag, dan wel een door haar aangewezen derde, heeft te allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat de bezoeker aantoont dat hij over een geldig toegangsbewijs beschikt en gerechtigd is zich daar te bevinden waar hij ten tijde van controle wordt aangetroffen of mogelijk doende is zich te begeven. Desgevraagd dient de bezoeker zich tevens te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
 • 2.3 Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het stadion van ADO Den Haag dan dat waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft (zijnde de plaats zelf, de ruimte noodzakelijk om die plaats te bereiken en om het stadion te verlaten en de bijbehorende publieke voorzieningen).
 • 2.4 Het publiek mag slechts daar plaatsnemen waar het toegangsbewijs recht op geeft, waarbij de nummering van de zitplaatsen strikt moet worden aangehouden. ADO Den Haag behoudt zich het recht voor de oorspronkelijk rechthebbende van een toegangsbewijs, de houder van een toegangsbewijs, de bezoeker van het stadion van ADO Den Haag een andere plaats toe te wijzen dan de plaats die op het toegangsbewijs staat aangegeven, zonder dat daarbij recht ontstaat op schadevergoeding of restitutie.
 • 2.5 Wanneer, in verband met welke reden dan ook, overplaatsing geschiedt naar ander vak, vindt geen restitutie plaats wanneer dit een goedkopere zitplaats betreft.
 • 2.6 Bij het verlaten van dat gedeelte van het stadion van ADO Den Haag waartoe het toegangsbewijs recht geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk.
 • 2.7 De door ADO Den Haag verstrekte ADO Den Haag Seizoenkaart / Clubkaart blijft te allen tijde eigendom van ADO Den Haag. De verstrekte kaart dient op eerste verzoek ingeleverd te worden bij de administratie of overhandigd te worden aan een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van ADO Den Haag.

Artikel 3: Alcohol, drugs, handelswaar en roken

 • 3.1 Het is de bezoeker verboden het stadion van ADO Den Haag te betreden of daarin te verblijven terwijl men verkeert onder invloed van alcohol, drugs dan wel enige andere stof, waaronder medicijnen, die het gedrag van personen ongunstig kan beïnvloeden.
 • 3.2 Het meebrengen van dranken, drugs en dergelijke zaken is verboden. De koop en het nuttigen van (alcoholhoudende) dranken is slechts toegestaan op/in de daartoe aangewezen plaatsen c.q. ruimten.
 • 3.3 Het in het stadion van ADO Den Haag verkopen dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan indien en voor zover daartoe schriftelijk toestemming is verkregen van ADO Den Haag. Op verzoek van de daartoe bevoegde ADO Den Haag-medewerkers dient deze toestemming te worden overhandigd.
 • 3.4 ADO Den Haag behoudt zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, dranken en etenswaren, in zijn geheel of gedeeltelijk te staken op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het stadion van ADO Den Haag.
 • 3.5 Roken (inclusief elektrische rookwaren) is op wedstrijddagen in het gehele stadion niet toegestaan.  

Artikel 4: Discriminatie, vuurwerk, wapens, hinder

 • 4.1 Het is verboden voorwerpen in het stadion van ADO Den Haag mee te nemen, dan wel voorhanden of in bezit te hebben zoals flessen, glazen, blikjes, een megafoon, paraplu’s, vlaggen met een stok, licht met een gebundelde straal (laserpen), landenvlaggen, spandoeken met, naar de mening van de ADO Den Haag-medewerkers, discriminerende of provocerende teksten en teksten met een politieke lading of boodschap, dan wel andere voorwerpen waarvan het bezit en/of vervoer strafbaar is dan wel om de orde te verstoren.
 • 4.2 Het naar het stadion van ADO Den Haag meenemen, dan wel voorhanden hebben of bezitten, als ook het ontsteken van vuurwerk, is te allen tijde verboden.
 • 4.3 Het is verboden in het stadion van ADO Den Haag te gooien met enig voorwerp of enige vloeistof.
 • 4.4 Het is verboden zich in het stadion van ADO Den Haag te gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, kwetsend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt ook het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren.
 • 4.5 Dragen van bepaalde kleding kan worden verboden indien zij van kwetsende aard is of wanneer deze gezichtsbedekkend is.
 • 4.6 Het is verboden in het stadion van ADO Den Haag middelen aan te wenden dan wel voorhanden te hebben die naar het oordeel van de medewerkers onnodige hinder of overlast aan derden veroorzaken dan wel de mogelijkheid hebben om gevaar te doen ontstaan voor, of schade toe te brengen aan, een ander persoon of goed. Middelen tot het produceren van lawaai worden hieronder begrepen.
 • 4.7 Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor het leven of de gezondheid van zichzelf dan wel anderen te creëren, dan wel anderen enigerlei vorm van schade toe te brengen. Met name is het verboden lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere voorwerpen of bouwwerken te beklimmen.
 • 4.8 Het meebrengen van honden en/of andere dieren in het stadion van ADO Den Haag is, aan anderen dan gemachtigde medewerkers, verboden.
 • 4.9 Het is verboden in en nabij Sky Lounges op welke wijze dan ook zodanig geluid te produceren dat dit hinder veroorzaakt voor gebruikers van Sky Lounges en andere seats op de Eretribune in het bijzonder.

Artikel 5: Vluchtwegen, zitplaatsen, afval, roken

 • 5.1 Een ieder dient zich bij aankomst in het stadion van ADO Den Haag op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften is in geval van een calamiteit verboden.
 • 5.2 Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijke zijn mede bestemd om, in geval van gevaar, een makkelijke toegang dan wel uitgang te bieden. Het is de bezoeker dan ook ten strengste verboden zich onnodig op of bij dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is. Indien om veiligheidsredenen noodzakelijk wordt geoordeeld dat één of meer bezoekers uit het stadion geweerd of verwijderd worden, dient de bezoeker c.q. dienen de bezoekers de instructies op te volgen en bestaat geen recht op schadevergoeding en/of restitutie.
 • 5.3 Het publiek mag slechts daar plaatsnemen waar het toegangsbewijs recht op geeft waarbij het vak waar het toegangsbewijs recht op geeft strikt moet worden aangehouden. Gebruikers behouden zich het recht voor de oorspronkelijke rechthebbenden van een toegangsbewijs, de houder van een toegangsbewijs, de bezoeker van het stadion van ADO Den Haag een andere plaats toe te wijzen dan de plaats die op het toegangsbewijs staat aangegeven, zonder dat daarbij recht ontstaat op schadevergoeding of restitutie. De nummering van rij en zitplaatsen is alleen van toepassing op de Eretribune.
 • 5.4 Wanneer de bezoeker niet plaatsneemt op de zitplaats waarop het toegangsbewijs recht geeft, kan de bezoeker na constatering hiervan, door een steward en/of politie om een legitimatiebewijs worden gevraagd. Indien men weigerachtig blijft om op de goede plaats te gaan zitten c.q. überhaupt te gaan zitten wordt de bezoeker verwijderd uit het stadion van ADO Den Haag.
 • 5.5 De vakken U, V, W en T (Familietribune) zijn aangewezen als familievakken. Voor deze vakken gelden de volgende aanvullende bepalingen:
  • aanschaf van een Seizoenkaart voor een volwassene is in principe slechts mogelijk in combinatie met een Seizoenkaart voor een kind (tot en met 14 jaar) op de vakken U, V en W;
 • 5.8 Vernieling, het onbruikbaar maken en/of bekladding van meubilair dan wel van andere eigendommen van gebruikers leidt tot uitzetting. De kosten worden verhaald op de dader(s).
 • 5.9 Een ieder dient afval van onder meer de genuttigde dranken en etenswaren te deponeren in de daartoe bestemde afvalbakken c.q. containers.
 • 5.10 Het is vanaf het seizoen 2020/2021 niet meer toegestaan om te roken in het Cars Jeans Stadion. Alle Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie clubs zullen namelijk hun stadions rookvrij maken. Kijk op rookvrijevoetbalstadions.nl voor meer informatie. 

Artikel 6: Beeld- en/of geluidsopnamen

 • 6.1 Met uitzondering van, naar het oordeel van ADO Den Haag, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten, is het maken van beeld- en/of geluidsopnamen in het stadion van ADO Den Haag ten behoeve van commerciële doeleinden verboden. Dit verbod kan worden uitgebreid tot alle doeleinden. Hetgeen alsdan bij de ingangen aangeduid.
 • 6.2 In het stadion van ADO Den Haag is een videobewakingssysteem en geluidsdetectiesysteem operationeel. Als de bezoeker het stadion van ADO Den Haag bezoekt, stemt de bezoeker er mee in dat video- en/of audio-opnamen worden gemaakt. Na onregelmatigheden, ongevallen of andere gebeurtenissen in het stadion van ADO Den Haag of in verband met incidenten buiten het stadion waarbij supporters betrokken zijn, kan ADO Den Haag de opnamen aan derden (inclusief politie) ter beschikking stellen.
 • 6.3 Gezichtsherkenning (biometrie) is bij de toegangsautorisatie in het stadion geïmplementeerd. Als de bezoeker het stadion van ADO Den Haag bezoekt, stemt de bezoeker in met deze vorm van toegangsautorisatie.

Artikel 7: Lift

 • 7.1 Het is verboden de personenliften zwaarder te belasten dan staat aangegeven.
 • 7.2 Het is verboden de liften anders dan voor het vervoer van personen en handzame voorwerpen te gebruiken. Voor eventuele schade veroorzaakt door het onrechtmatig gebruik van liften is ADO Den Haag niet aansprakelijk.

Artikel 8: Parkeerterreinen

 • 8.1 Er bestaat voor de bezoekers de mogelijkheid tot het (betaald) parkeren op één van de terreinen horende bij het stadion van ADO Den Haag.
 • 8.2 Op de parkeerterreinen gelden de regels van het openbaar verkeer, alsmede de regels welke door middel van verkeersborden of aanwijzingen van stewards zijn aangegeven en de huisregels van ADO Den Haag.

Artikel 9: Van toepassing zijnde bepalingen

  • 9.1 Bepalingen en algemene voorwaarden van de Gemeente Den Haag en de KNVB zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft of kunnen betreffen op het stadion van ADO Den Haag van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing.
  • 9.2 Wetgeving, verordeningen, besluiten, bepalingen en algemene voorwaarden van overheidswege alsmede de KNVB zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft of kunnen betreffen in het stadion van ADO Den Haag van toepassing dan wel van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2: Bevoegdheden

Artikel 1: Aanwijzingen

   • 1.1 Aanwijzingen van stewards, veiligheidspersoneel en/of medewerkers van ADO Den Haag, van organisatoren van andere evenementen alsmede van de politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag, dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
   • 1.2 Een ieder dient op verzoek van een medewerker van ADO Den Haag, van organisatoren van andere evenementen alsmede van de politie, een geldig toegangsbewijs te overleggen dan wel een bewijs dat hij dienst doet als medewerker van ADO Den Haag of van de organisator van het plaatshebbende evenement.
   • 1.3 Veiligheidspersoneel van ADO Den Haag of door haar aangewezen instanties alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
   • 1.4 Een ieder dient voorts aan het in Hoofdstuk I, artikel 2.2 genoemde verzoek te voldoen.

Hoofdstuk 3: Sancties

Artikel 1: Verwijdering

   • 1.1 Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze huisregels bepaalde, kan door medewerkers van ADO Den Haag, dan wel door aangewezen personen alsmede de politie en overige bevoegde personen en/of organisaties zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het stadion van ADO Den Haag worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het stadion van ADO Den Haag worden verwijderd, dan wel overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
   • 1.2 ADO Den Haag is gerechtigd, in geval van strijdig handelen als hiervoor bedoeld, dan wel indien sprake is van een strafbaar feit of van een gedraging, waardoor het aanzien van ADO Den Haag, de KNVB en/of derden wordt geschaad, gepleegd respectievelijk begaan in of buiten het stadion van ADO Den Haag, doch in relatie staande tot een evenement en/of wedstrijd in het stadion van ADO Den Haag de betrokkene(n) voor de toekomst de toegang tot een of meer evenementen en wedstrijden te ontzeggen, al dan niet onder tijdslimiet en die maatregelen te nemen, die tot handhaving van een dergelijke maatregel noodzakelijk mochten zijn. Dit geldt ook voor de oorspronkelijke rechthebbende als genoemd in Hoofdstuk 5, artikel 1.2 op basis van het gedrag van de houder van het toegangsbewijs.
   • 1.3 Een ieder die in strijd handelt met het hiervoor in enig artikel bepaalde, verbeurt aan de KNVB, indien het evenement een voetbal wedstrijd betreft, voor een onmiddellijke opeising vatbare geldboete, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn.
   • 1.4 Overtredingen en/of handelingen in strijd met de bepalingen uit onderhavig huishoudelijk reglement worden per overtreding bestraft met een geldboete van maximaal € 15.000,- en/of verwijdering uit het stadion van ADO Den Haag en/of oplegging van een stadionverbod, onverminderd het recht van ADO Den Haag om de ontstane schade (ten gevolge van onder meer vernieling, beschadiging, betreden speelveld etcetera) integraal te verhalen op de veroorzaker(s) of andere aansprakelijke personen.
   • 1.5 Op basis van hetgeen dat is bepaald in lid 1.5 van artikel 1 hoofdstuk 3 van deze huisregels zal voor een ieder die onrechtmatig/onbevoegd het speelveld van het stadion van ADO Den Haag betreedt direct op basis van de Standaardvoorwaarden van de KNVB een landelijk stadionverbod aangevraagd worden bij de KNVB. Hierbij verbeurt de overtreder ook de bijbehorende boete die voortvloeit uit de Standaardvoorwaarden van de KNVB. Hiernaast zal (op basis van deze huisregels) aan betrokkene door ADO Den Haag een stadionverbod worden opgelegd voor het stadion van ADO Den Haag voor de duur van tien jaar. Tevens zal de betrokkene op basis van deze huisregels een boete verbeuren van € 15.000,-. Het stadionverbod van tien jaar voor het stadion van ADO Den Haag is niet vatbaar voor alternatieve behandeling in het kader van de stadionverbodencommissie van ADO Den Haag en kan dus in geen enkel geval bekort worden.
   • 1.6 Het gooien in het stadion van ADO Den Haag met enig materiaal, vast of vloeibaar, is verboden.
   • 1.7 In die gevallen waarbij het voorwerp of de vloeistof op het speelveld terecht komt en/of er een speler of official wordt geraakt zal (naast de strafbedreiging die voortvloeit uit de Standaardvoorwaarden van de KNVB) kan een stadionverbod voor de duur van 5 jaar voor het stadion van ADO Den Haag worden opgelegd door ADO Den Haag. Tevens verbeurt betrokkene op basis van deze huisregels een boete van € 5.000,-. ADO Den Haag behoudt buiten vorenstaande strafbedreigingen onverminderd het recht om de eventuele gevolgschade (bijvoorbeeld sancties van de KNVB-UEFA) te verhalen op de veroorzaker.
   • 1.8 In die gevallen waarbij degene die zich schuldig maakt aan het aanzetten tot spreekkoren/scheldkoren en/of het deelnemen aan spreekkoren/scheldkoren die beledigend en/of kwetsend zijn voor personen of degenen die een groep beledigen c.q. discriminatoire uitlatingen bezigen (zoals bijvoorbeeld alle verwijzingen naar hoer; ziekten en; geslachtsdelen; alle kwetsende, beledigende, racistische of discriminerende verwijzingen naar ras, geloof of bevolkingsgroep, zoals bijvoorbeeld oerwoudgeluiden; imitaties van geitengemekker/schapengeblaat; hamas; bananenlied) kunnen (naast de strafbedreiging die voortvloeit uit de Standaardvoorwaarden van de KNVB) een stadionverbod voor de duur van 5 jaar voor het stadion van ADO Den Haag worden opgelegd door ADO Den Haag. ADO Den Haag behoudt buiten vorenstaande strafbedreigingen onverminderd het recht om de eventuele gevolgschade (bijvoorbeeld sancties van de KNVB-UEFA) te verhalen op de veroorzaker.
   • 1.9 Degene aan wie een onvoorwaardelijk (lokaal) stadionverbod is opgelegd, kan alleen na het maken van een biometrische een nieuwe ADO Den Haag Seizoenkaart / Clubkaart aanschaffen. De biometrische foto moet bij de afdeling Ticketing bij de receptie van het hoofdgebouw worden gemaakt. (Zie voor openingstijden Ticketing elders op deze site)

Hoofdstuk 4: Kaartverkoop

Artikel 1:

   • 1.1 Het is de toeschouwer verboden toegangskaarten aan derden te verkopen, dan wel aan toeschouwers van de tegenpartij te verstrekken. In het geval de toeschouwer met behulp van zijn/haar ADO Den Haag Seizoenkaart / Cardkaart toegangskaarten koopt, of een dagkaart koopt op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, dan wel toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt/verkoopt, dan wel aan derden laat verstrekken blijft de toeschouwer tevens verantwoordelijk voor de gedragingen van de persoon, die met behulp van voornoemde toegangskaart het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag betreedt.
   • 1.2 Evenementen, waaronder wedstrijden, worden zoveel mogelijk gehouden c.q. gespeeld op de op het toegangsbewijs vermelde tijdstip(pen) en dag(en). Het recht op het aanbrengen van wijzigingen, dan wel het herstellen van fouten ter zake, wordt door de organisatoren echter te allen tijde voorbehouden.
   • 1.3 ADO Den Haag geeft het publiek geen recht op restitutie op (enig deel van) de toegangsprijs, of andere compensatie, ook niet bij een afgelasting, het staken en/of niet uitspelen van een wedstrijd c.q. evenement of een verplichting tot het spelen van een wedstrijd zonder publiek geeft het publiek, behoudens nader door ADO Den Haag, dan wel de evenementenorganisator te stellen regels.
   • 1.4 Een ieder dient zich bij de aankoop van een dagkaart te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, verstrekt door de overheid. Als legitimatiebewijs wordt geaccepteerd het paspoort, Europese identiteitskaart, het rijbewijs of een officieel verblijfsdocument.
   • 1.5 Een ieder geeft ADO Den Haag en haar medewerkers het recht om de gegevens op het legitimatiebewijs direct of indirect over te nemen. Dit kan onder meer in de vorm van het maken van een kopie van het identiteitsbewijs. Met behulp van een ID mal zal het BSN nummer worden afgeschermd.
   • 1.6 De wijze van kaartverkoop is, naast het hier bepaalde in hoofdstuk 4, geregeld in een specifieke instructie die geacht wordt onderdeel van deze huisregels uit te maken. Een ieder, die op een andere dan de beschreven wijze een toegangsbewijs heeft verkregen, kan onder inneming van het toegangsbewijs de toegang worden ontzegd tot het stadion.
   • 1.7 De toegangskaarten die het geautomatiseerde toegangscontrolesysteem niet als zodanig herkent, verliezen hun geldigheid en kunnen worden ingenomen zonder dat de houder van de toegangskaart wordt toegelaten.
   • 1.8 Is men de Seizoenkaart / Clubkaart of dagkaart vergeten op wedstrijddagen, dan moet men zich melden bij de Infokassa aan de kant van de Haaglandentribune van het Cars Jeans stadion. Als de kaart nog niet is gebruikt dan wordt er een duplicaat kaart uitgegeven. Uitsluitend goed leesbare uitgeprinte e-tickets zijn geldig als toegangskaart. Het is niet mogelijk om via een mobiele telefoon de toegangskaart te laten scannen aan de poort. De kosten hiervoor bedragen € 5,- per kaart, direct te voldoen per pin of contant aan de kassa.
   • 1.9 Het is Sky Lounge-houders en zakelijke relaties die in het bezit zijn van seats in andere hospitalitysegmenten, verboden toegangskaarten te verkopen aan derden.
   • 2.0 Voorts kan een bezoek aan het stadion van ADO Den Haag met de toegangskaarten van de Sky Lounge-houders slechts plaatsvinden indien tenminste één persoon (in de hoedanigheid van gastheer/-vrouw) van de Business Unit-houder aanwezig is. Er mogen op het balkon van een Sky Lounge niet meer personen aanwezig zijn tijdens wedstrijden dan er vaste stoelen aanwezig zijn op dit balkon.
   • 2.1 Voor de uitwedstrijden in de reguliere competitie en de KNVB bekercompetitie van ADO Den Haag is een ADO Den Haag uitkaart verplicht. De uitkaart is een ADO Den Haag Seizoenkaart / Clubkaart waaraan een biometrische foto is gekoppeld. De biometrische foto moet bij de afdeling Ticketing bij de receptie van het hoofdgebouw worden gemaakt. (Zie voor openingstijden Ticketing elders op deze site). Het aangeschafte E-Ticket is strikt persoonlijk en niet toegestaan over te dragen aan derden.

Hoofdstuk 5: Aansprakelijkheid

Artikel 1:

 • 1.1 De bezoeker van het stadion van ADO Den Haag is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze huisregels en vrijwaart ADO Den Haag voor aanspraken van derden ter zake. ADO Den Haag en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die door de oorspronkelijk rechthebbende of de houder van een toegangsbewijs of door een bezoeker is geleden tenzij deze aantoont dat er sprake is van grove schuld en/of grove nalatigheid.
 • 1.2 De oorspronkelijke rechthebbende van het toegangsbewijs is medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs. De rechthebbende dient te allen tijde desgevraagd de identiteit bekend te maken van de houder aan veiligheidspersoneel en/of medewerkers van ADO Den Haag.
 • 1.3 Indien het om veiligheidsredenen noodzakelijk wordt geoordeeld dat één of meer bezoekers uit het stadion worden geweerd of verwijderd, dienen deze bezoekers de instructies op te volgen en bestaat geen recht op schadevergoeding en/of restitutie.

Hoofdstuk 6: Overige bepalingen

Artikel 1: ADO Den Haag en evenementenorganisatoren

 • 1.1 ADO Den Haag heeft het recht derden aan te wijzen, zijnde de politie en de evenementenorganisatoren, om datgene wat in deze huisregels staat (mede) te effectueren.
 • 1.2 De bezoeker van het stadion is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt ten gevolg van het niet naleven van dit reglement en vrijwaart ADO Den Haag voor derden ter zake. ADO Den Haag is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die door de bezoeker is geleden tenzij deze aantoont dat er sprake is van grove schuld en/of grove nalatigheid.
 • 1.3 Groepsaansprakelijkheid wordt onder andere toegepast indien sprake is van vernielingen, incidenten, spreekkoren en/of ander ongewenst gedrag.

Artikel 2: Slotbepaling

 • 2.1 Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling.
 • 2.2 ADO Den Haag kan deze huisregels te allen tijde wijzigen. De gewijzigde huisregels worden onmiddellijk na wijziging van kracht.

Waar in deze huisregels ‘hij’ staat, wordt uiteraard ook ‘zij’ bedoeld. Dit om de leesbaarheid te bevorderen.

(Standaardvoorwaarden KNVB)

Stadion verbod, wat nu?

Voetbal is emotie. Uiteraard weten wij dat bij ADO Den Haag als geen ander. Soms krijgt de emotie zo de overhand dat supporters de huisregels of regels van de KNVB overtreden. Voor de club, maar zeker ook voor de supporter kan dat dan vervelende gevolgen hebben.

De pakkans bij ADO Den Haag is door het complete camerasysteem in combinatie met het ‘kennen en gekend worden’ erg groot. Wanneer een supporter in de fout gaat kan dat op de navolgende manieren aangepakt worden.

 • Een supporter wordt aangesproken door iemand van de club of politie. Met een dergelijke correctie word afdoende resultaat geboekt dat verdere trajecten niet nodig zijn.
 • Een supporter ontvangt via de KNVB een landelijk stadion verbod waarbij het mogelijk is dat de supporter ook nog eens een geldboete krijgt opgelegd door de KNVB.
 • Een supporter komt in een stafrechtelijk traject terecht en kan uiteindelijk ook een stadionverbod opgelegd worden door de KNVB of een rechter. In dit geval krijgt de supporter in afwachting van dit strafrechtelijke traject een voorlopig lokaal stadionverbod vanuit de club opgelegd voor de duur van het onderzoek.
 • Een supporter word uitgenodigd voor de zogenaamde stadionverbodencommissie van ADO Den Haag waar hoor en wederhoor plaats zal vinden. Afhankelijk van dit gesprek zal de commissie besluiten wat er verder gebeurt. Dit kan variëren van een lokaal stadionverbod waarbij met name de thuis- en uitwedstrijden van ADO Den Haag voor een bepaalde (korte) periode verboden gebied wordt tot een waarschuwing of vrijspraak.

Indien een supporter een stadionverbod opgelegd krijgt, dan kan de supporter onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan een alternatief traject en een vrijwillige meldingsplicht. Door hier aan deel te nemen komt de supporter direct in aanmerking voor een vermindering in de termijn van het stadionverbod. Je komt in aanmerking voor een alternatief traject nadat tenminste een kwart van het verbod is verstreken, in het geval van het verrichten van onbetaalde arbeid voor de club. In het geval van een landelijk stadionverbod van de KNVB kan de straf teruggebracht worden middels een meldingsplicht waar de club toestemming voor dient te geven.

Wanneer je wilt deelnemen aan een dergelijk traject, of verdere vragen hebt over het stadionverbod, kun je altijd contact opnemen met de SLO van ADO Den Haag, Koos Roeg, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Hij kan samen met jou kijken wat de mogelijkheden zijn.

Momenteel zijn er 90 lopende stadionverboden bij ADO Den Haag.

VOORWAARDEN SEIZOENKAART 2020/2021

Full Support (Seizoen 2020/2021)
Deze Seizoenkaart is de ultieme vorm van steun aan onze club! Wij beseffen hoe bijzonder dat is en daar willen we ook graag iets moois voor terug doen! Kies je vóór 16 juni voor de ‘Full Support’-optie, dan ontvang je een exclusieve Gouden Seizoenkaart*. Je behoudt het recht op een Gouden Seizoenkaart zolang je Seizoenkaarthouder bij ADO Den Haag bent. Tevens ontvang je een unieke vlag, waar we gedurende het seizoen leuke acties voor uitrollen. Full Support is op basis van één seizoen, waarbij je kiest voor geen tegemoetkoming indien er niet of niet altijd met aanwezigheid van publiek zal worden gespeeld.

Support (Seizoen 2020/2021)
Omdat het nog onzeker is in hoeverre wij volgend seizoen met aanwezigheid van publiek in het Cars Jeans Stadion kunnen spelen, bieden wij bij de mogelijkheid om met 15 procent korting een Seizoenkaart aan te schaffen. De ‘Support Seizoenkaart’ is op basis van één seizoen, waarbij je geen aanspraak maakt op een tegemoetkoming indien er niet of minder met aanwezigheid van publiek kan worden gespeeld.

Verlengen van je huidige Seizoenkaart?
Dan hoef je op dit moment niets te doen. ADO Den Haag zal geen prijsverhoging doorvoeren op de Seizoenkaart. Dit betekent dat de prijzen van afgelopen seizoen ongewijzigd blijven. Indien je geen keuze doorgeeft en kiest voor het verlengen van je huidige Seizoenkaart, dan betekent dit dat deze, volgens de voorwaarden, maandelijks opzegbaar blijft. 

Familiepakket
Ook het komende seizoen worden de Familiepakketten weer aangeboden. Dit pakket kan worden verzilverd door minimaal 1 volwassene en 2 kinderen tot en met 14 jaar. Bij het Familiepakket krijg je vele extra voordelen: 

 • De Seizoenkaarten staan geregistreerd op naam van de volwassene en zijn overdraagbaar. Mocht je dus een keer niet kunnen, dan kun je een ander gezin blij maken met deze kaarten.
 • Je hoeft voor deze Seizoenkaarten niet langs te komen bij het stadion voor een foto, aangezien er geen foto nodig is bij het Familiepakket.
 • Je ontvangt bij je Familiepakket aan het begin van het seizoen een tegoed van € 50,- in de Fanshop.

Nog geen Familiepakket, maar wil je wel overstappen? Geef dit dan vóór 16 juni 2020 door via deze link.

Ooievaarspas
Mocht je in het bezit zijn van een geldige Ooievaarspas, dan wordt de 50 procent korting verrekend nadat je met een geldige pas een Seizoenkaart hebt aangevraagd. Dit kan vanaf 1 juli 2020. 

WIJZIGINGEN DOORVOEREN

Betaling Seizoenkaart in 1, 2 of 8 termijnen
Het is ook volgend seizoen weer mogelijk om je Seizoenkaart in 1, 2 of 8 termijnen te betalen. De Seizoenkaart wordt na afloop van het seizoen 2020/2021 automatisch - zonder dat je daarvoor iets hoeft te doen - omgezet in een Seizoenkaart voor onbepaalde tijd. Mocht je het aantal termijnen waarin je betaalt willen veranderen, dan dien je dit vóór 16 juni 2020 door te geven via adodenhaag.nl/betaaltermijnen. Geef je voor deze datum geen wijziging door, dan zal de afschrijving van de Seizoenkaart vanaf 25 juni 2020 in hetzelfde aantal termijnen als vorig seizoen per automatische incasso worden uitgevoerd. De incasso van ADO Den Haag is te herkennen aan de Creditior-ID: NL 98 ZZZ 3016898200000 – CM.com stichting.

Wij bieden huidige Seizoenkaarthouders drie manieren om te betalen:

 • De eenmalige incasso (betaling in één keer) wordt dit jaar op of omstreeks 25 juni 2020 afgeschreven. Hierbij is het voordeel dat je geen administratiekosten betaalt.
 • Wij bieden opnieuw de mogelijkheid voor een betaling in twee termijnen. De eerste incasso is dit jaar wederom op of omstreeks 25 juni 2020, de tweede incassodatum zal dit seizoen op of rondom 25 oktober liggen. Per incassotermijn wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Er is ook een mogelijkheid om uw Seizoenkaart in acht termijnen te betalen. De prijs van de Seizoenkaart wordt over acht gelijke termijnen van 12,5 procent betaald. De incasso’s zullen plaatsvinden op of omstreeks de 25ste van de volgende maanden: juni 2020, juli 2020, augustus 2020, september 2020, oktober 2020, november 2020, december 2020 en januari 2021. Per incasso wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Volgend seizoen in een ander vak zitten?
Uiteraard willen wij supporters die van vak willen veranderen ook de gelegenheid bieden om dit kosteloos te kunnen doen. Je dient dit vóór 16 juni 2020 via adodenhaag.nl/vakwissel door te geven. Overplaatsing is alleen mogelijk onder voorbehoud van beschikbare plaatsen.

Seizoenkaart opzeggen
Voornemens om je Seizoenkaart op te zeggen? Dat hopen we natuurlijk niet, maar als je toch hebt besloten om deze op te willen zeggen, dan kan dat door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vergeet niet je relatienummer en reden van opzegging in de mail te vermelden. 

Openingstijden en contactgegevens afdeling Ticketing
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is het op dit moment nog niet mogelijk om Seizoenkaarten fysiek aan te vragen of bij het Cars Jeans Stadion af te halen. Wij vragen dan ook zoveel mogelijk via de online kanalen te bestellen. Mochten hier vragen over zijn, dan kunnen wij altijd helpen. Onze afdeling Ticketing is te bereiken via: 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 070-3054538

VEELGESTELDE VRAGEN

‘Full Support’ (Seizoen 2020/2021)

WAT IS HET VOORDEEL VAN DEZE SEIZOENKAART?
Deze Seizoenkaart omvat een aantal mooie voordelen. Je ontvangt een exclusieve Gouden Seizoenkaart, toegang tot een speciaal ADO Den Haag-platform met aantrekkelijke kortingen én een unieke vlag, ontworpen door het creatieve brein achter de spandoeken van onze fans. 

HOE WERKT DE VOORRANGSREGELING BIJ BEPERKTE CAPACITEIT IN HET STADION?
Wanneer we volgend seizoen wedstrijden moeten spelen met beperkte toegang van publiek, zullen onze Seizoenkaarthouders voorrang krijgen. Zijn er meer Seizoenkaarten verkocht dan het aantal bezoekers wat op dat moment toegang heeft tot de wedstrijd, dan zullen we de toegangsmogelijkheden verdelen en al onze Seizoenkaarthouders gelijke rechten geven.  

HOE LANG IS MIJN GOUDEN SEIZOENKAART GELDIG? 
De Gouden Seizoenkaart kun je behouden tot het moment dat je de Seizoenkaart opzegt. Dit betekent dat, ook wanneer je Seizoenkaart vervangen wordt, je een nieuwe gouden Seizoenkaart ontvangt. 

WANNEER EN HOE ONTVANG IK MIJN UNIEKE VLAG?
Hierover zullen wij later informatie verstrekken. Wij zullen deze vlag in ieder geval actiematig gaan inzetten om ook gedurende het seizoen in verbinding te blijven met onze ‘Full Support’ Seizoenkaarthouders.

EERDER HEB IK GEKOZEN VOOR 15% KORTING OVER AFGELOPEN SEIZOEN. KAN IK DAN TOCH NOG KIEZEN VOOR ‘FULL SUPPORT’ EN HOE WORDT MIJN KORTING DAN VERREKEND?
Eerder heb je wellicht gekozen om over afgelopen seizoen tegemoetkoming te willen ontvangen. Deze korting is reeds verrekend binnen je persoonlijke bestelling in de ‘Mijn ADO Den Haag’-omgeving. Daarom kan je nu ook gewoon voor ‘Full Support’ kiezen voor het volgend seizoen. 

‘Support’ (Seizoen 2020/2021)

WAT IS HET VOORDEEL VAN DEZE SEIZOENKAART?
15 procent korting op je Seizoenkaart.

HOE WERKT DE VOORRANGSREGELING BIJ BEPERKTE CAPACITEIT IN HET STADION?
Wanneer we volgend seizoen wedstrijden moeten spelen met beperkte toegang van publiek, zullen onze Seizoenkaarthouders voorrang krijgen. Zijn er meer Seizoenkaarten verkocht dan het aantal bezoekers wat op dat moment toegang heeft tot de wedstrijd, dan zullen we de toegangsmogelijkheden verdelen en al onze Seizoenkaarthouders gelijke rechten geven.  

HOE KAN IK GEBRUIKMAKEN VAN DE KORTING?  
Door te klikken op ‘Ticket Type’ krijg je meerdere opties. Indien je kiest voor ‘Support’, wordt de korting direct zichtbaar. Je kunt daarna je bestelling afronden.

ALS TEGEMOETKOMING HEB IK AANGEGEVEN 15% KORTING TE ONTVANGEN. KRIJG IK NOGMAALS 15% KORTING ALS IK DAAR NU VOOR KIES?
Ja. Indien je eerder al voor 15 procent korting hebt gekozen, dan is deze reeds verwerkt op je persoonlijke bestelpagina.

IK BEN MIJN SEIZOENKAART KWIJT. KAN IK EEN NIEUWE BESTELLEN? 
Stuur een mail met je naam en relatienummer naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij helpen je graag verder.

Seizoenkaart kopen (Seizoen 2020/2021)

HOE KAN IK EEN SEIZOENKAART BESTELLEN? 
Ga naar adodenhaag.nl/seizoenkaart, kies een vak en vervolgens de optie ‘Full Support’ of ‘Support’. 

WANNEER KRIJG IK KORTING OP MIJN SEIZOENKAART? 
Kies voor de ‘Support’-optie en ontvang 15 procent korting op je Seizoenkaart voor volgend seizoen. 

IK HEB EEN NIEUWE SEIZOENKAART BESTELD. WANNEER KAN IK DEZE THUIS VERWACHTEN?
De Seizoenkaart ontvangt je automatisch vóór aanvang van het nieuwe seizoen op de deurmat, tenzij wij actiematig besluiten om deze op een andere manier te verstrekken. In dat geval zullen wij je hierover persoonlijk informeren. 

ONLINE BESTELLEN LUKT NIET. WAT MOET IK DOEN? 
Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij helpen je graag verder.

Overige vragen (Seizoen 2020/2021)

IK ONTVANG EEN NIEUWE SEIZOENKAART, MAAR HOE ZIT HET MET BETAALTEGOED OP MIJN BETAALKAART?
Je betaaltegoed beheren kan gemakkelijk door een account aan te maken op adodenhaag.nl/betaalkaart. Hier kan je storten, opnemen en je saldo inzien. 

PRIVACY STATEMENT

Klik hier voor het privacy statement van ADO Den Haag.