Privacy statement

Inleiding
Deze website, www.adodenhaag.nl, wordt onderhouden door NV ADO DEN HAAG. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe NV ADO DEN HAAG omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën van persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Deze Privacyverklaring is eveneens van toepassing voor ADO Den Haag in de Maatschappij.

Informatie over NV ADO DEN HAAG
NV ADO DEN HAAG is gevestigd te Den Haag en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 27180758 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is NV ADO DEN HAAG bereikbaar op telefoonnummer 070 305 45 00. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verwerkingen van persoonsgegevens
De NV ADO DEN HAAG verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Producten/diensten
Het is mogelijk om via de website producten of diensten van de NV ADO DEN HAAG aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website. Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat de NV ADO DEN HAAG kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de NV ADO DEN HAAG. Op basis van de Telecommunicatiewet mogen wij u, zolang u zich daar niet tegen verzet, mailen over soortgelijke producten en/of diensten.

Het belang van NV ADO DEN HAAG bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

Nieuwsbrief
Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat de NV ADO DEN HAAG een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt. Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw persoonsgegevens verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld en daarvoor toestemming heeft verleend worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Elke nieuwsbrief van NV ADO DEN HAAG bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

YouTube
Door gebruik te maken van de website stemt u in met de door YouTube gestelde gebruikersvoorwaarden, te vinden op youtube.com. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de YouTube API Services om video's te tonen op de website. Meer informatie hierover vind u op de Google Privacy Pagina. Je data wordt anoniem verwerkt voor analytische doeleidnen. We gebruiken deze informatie niet om persoonlijke content te tonen. 

Third Parties
We laten Third Parties als Google en YouTube toe op onze website om geadverteerde content te tonen op onze websites. 

Derden
NV ADO DEN HAAG kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de KNVB, Eredivisie CV en Eredivisie Media & Marketing CV (hierna: de ‘’Eredivisie’’) en/of de officiële sponsors en partners van de Eredivisie zoals genoemd op https://eredivisie.nl/nl-nl/ (hierna: “Officiële Partners”) en/of officiële club-sponsoren (hierna: “Sponsoren”). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren niet langer bewaard dan uiterlijk 12 maanden na de laatste verwerking.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:
- u via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
- u commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
- uw persoonlijke gegevens delen met de Eredivisie, Officiële Partners en/of Sponsoren teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

Cookies
NV ADO DEN HAAG maakt op de website gebruik van zogeheten (geanonimiseerde) cookies ten behoeve van het programma Google Analytics. Met behulp van deze cookies en Google Analytics kan ADO Den Haag het gedrag van gebruikers analyseren om zo haar website te optimaliseren. Deze cookies zijn echter niet te herleiden tot persoonsniveau. Wel kan NV ADO Den Haag zien uit welke stad het IP-adres van de websitebezoeker afkomstig is.

Analytische doeleinden
ADO Den Haag, Eredivisie en Eerste divisie gebruiken uw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Dit betreft het doen van onderzoek naar de fans van ADO Den Haag, met als doel het verkrijgen van inzichten dan wel het kunnen analyseren van hun demografische kernmerken, hun interesse in de producten en diensten van ADO Den Haag en hun interesse om via ADO Den Haag/de Eredivisie/de Eerste Divisie communicatie te ontvangen, om daarmee de contactstrategie en het producten- en/of dienstenaanbod van ADO Den Haag/de Eredivisie/de Eerste Divisie uiteindelijk beter te laten aansluiten op u als bezoeker van de website.

Profilering
ADO Den Haag, Eredivisie en Eerste divisie combineren uw persoonsgegevens, interesses en gedragingen uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in de webshop) met elkaar, om u de beste ervaring te bieden. Daarbij worden onder andere de gegevens gecombineerd die u heeft achtergelaten op, of via, een van de websites van ADO Den Haag, Eredivisie en Eerste divisie. Door uw gegevens te combineren, kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen doen en een betere dienstverliening leveren die aansluit bij uw interesses. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die voor u minder interessant zijn. Aan de hand van deze profilering maken wij op groepsniveau/per segment selecties. Wij zullen u op basis hiervan echter nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten.    

Bewaartermijn
In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria NV ADO DEN HAAG hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart NV ADO DEN HAAG de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken. Elke wettelijke bewaartermijn die deze termijn te boven gaat heeft voorrang.

Verwerkers en andere derden
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van NV ADO DEN HAAG worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van NV ADO DEN HAAG en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om NV ADO DEN HAAG te verzoeken om:
inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om ons te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer één of meer van deze rechten uit te oefenen is.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten inzake de bescherming van uw Persoonsgegevens uit te oefenen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Minderjarig
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 11 december 2018.