ADO Den Haag heeft ervoor gekozen het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB m.b.t. de voorvallen tijdens de wedstrijd ADO Den Haag – Ajax op 17 januari 2016 te accepteren. Het betreft een geldboete van 10.000 euro waarvan 5000 euro voorwaardelijk. ADO Den Haag is nog steeds van mening dat het in samenspraak met de KNVB opgestelde en het door de KNVB geaccepteerde protocol specifiek gericht op het tegengaan van discriminerende spreekkoren zowel naar de geest als de letter daarvan heeft nageleefd. De redenen dat ADO Den Haag het voorstel heeft geaccepteerd, zijn de volgende.

Ten eerste wil ADO Den Haag de kwestie niet onnodig rekken gelet op de aard van de publiciteit die dat mogelijk met zich zou kunnen brengen. ADO Den Haag merkt in dit verband nog op dat het overduidelijk tegen elke vorm van discriminerende, kwetsende of beledigende uitlatingen is. Dat blijkt ook wel uit de stringente maatregelen die ADO Den Haag n.a.v. het incident heeft getroffen jegens de personen waarvan kon worden vastgesteld dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan het bezigen van dergelijke uitlatingen. Zo is onde rmeer aan een dertigtal personen een onvoorwaardelijk stadionverbod opgelegd van 60 maanden.

Tegelijkertijd is ADO Den Haag zich ervan bewust dat ze ingevolge de regelgeving van de KNVB in vergaande mate kan worden afgerekend op de gedragingen van haar supporters. Deze afwikkeling heeft voor ADO Den Haag overigens wel aanleiding gevormd om in overleg met de KNVB proactief tot een aanpassing van het protocol, inzake discriminerende spreekkoren, te komen.