Het aangekondigde door ADO Den Haag aan haar crediteuren aan te bieden WHOA akkoord staat in de steigers. Middels dat akkoord zal ADO Den Haag aan haar crediteuren voorstellen om een gedeelte van de schuld te voldoen waarbij het restant van die schuld aan de club zal worden kwijtgescholden. Ten behoeve van de totstandkoming van dat akkoord heeft de rechtbank Den Haag een herstructureringsdeskundige (HSD) benoemd.

Om het percentage dat aan de crediteuren wordt voldaan te kunnen financieren is ADO Den Haag afhankelijk van een aandeelhouder/investeerder. De huidige aandeelhouder UVS heeft aangegeven de benodigde investering niet te willen doen. Om die reden hebben ADO Den Haag en UVS  een nieuwe aandeelhouder en investeerder nodig. Zolang die niet is gevonden kan het traject van het WHOA akkoord niet in gang worden gezet.

Zoals eerder bekend gemaakt hebben twee gegadigden een request for proposal ingeleverd om de aandelen van UVS over te nemen en te investeren in ADO Den Haag, zodat het WHOA akkoord door de HSD kan worden aangeboden. De twee gegadigden zijn Vanad (Ad Nederlof) en de HHC (Ed Maas, Jeroen Lentze en sinds een week ook Martin Jol).

De eerste gegadigde waarmee inhoudelijk is gesproken is Vanad. Vanad genoot de voorkeur van ADO Den Haag, mede omdat de heren Maas en Lentze hadden aangegeven zichzelf te zien als een “vangnet” voor het geval er geen kandidaten meer zouden zijn. Zij zouden dan de club redden van een ondergang. Ondanks de zeer constructieve onderhandelingen met Vanad is gebleken dat er geen overeenstemming kon worden bereikt tussen UVS en Vanad. Vanad wilde geen koopsom voor de aandelen aan UVS betalen en UVS had vernomen dat HHC dat wel wilde doen. Verder is duidelijk geworden dat Vanad vooraf overeenstemming wil hebben met de gemeente Den Haag over een drastische verlaging van de huur. Dermate drastisch dat de nieuwe huur in strijd zou zijn met de regels van staatssteun.

Gezien het vorenstaande en omdat HHC te kennen gaf dat zij  een groter bedrag beschikbaar kon stellen ten behoeve van ADO Den Haag, zijn de gesprekken met Vanad beëindigd. Aan HHC is te kennen gegeven dat ADO Den Haag  met HHC in onderhandeling zou willen gaan. Zo ver is helaas niet gekomen, omdat HHC niet bereid was om inhoudelijk in overleg te treden met de directie van ADO Den Haag en de betrokken organen (RvC, HFC en STA). HHC heeft niet kunnen laten zien een serieuze kandidaat te zijn geweest.

Hoe nu verder? De huidige stand van zaken is dat er geen overnamekandidaat meer lijkt te zijn en dat daarom het WHOA akkoord niet kan worden uitgevoerd. ADO Den Haag gaat uiteraard na of er zich alsnog een nieuwe aandeelhouder en investeerder aandient.  ADO Den Haag heeft naar het zich laat aanzien tot het eind van de maand de tijd om tot een oplossing te komen.

WHOA, Wet Homologatie Onderling Akkoord
Herstructeringsdeskundige (HSD), de door de rechtbank benoemde advocaat die samen met de belanghebbenden een akkoord voorbereidt.
Request for Proposal (RfP), lange vragenlijst met vragen over beschikbaarheid en herkomst geld, visie op bijvoorbeeld jeugdbeleid, damesvoetbal, topvoetbal en supportersbetrokkenheid.