De oprichtingsdatum van de HFC ADO Den Haag is 1 februari 1905.

Sinds 1 juni 1999 zijn de voetbalactiviteiten van de Vereniging HFC ADO Den Haag ingebracht in de Vennootschap NV ADO Den Haag. Het voetbalbedrijf van ADO Den Haag is opgedeeld in een sector Betaald Voetbal en een sector Opleidingen. In de sector Opleidingen zijn zowel de jeugd als de amateurs ondergebracht.

Het bestuur van de Vereniging ziet er op toe dat de HFC ADO Den Haag en de NV ADO Den Haag hun verplichtingen jegens elkaar nakomen, zoals vastgelegd in een Overeenkomst tussen beide partijen op 22 mei 1999, en voert hierover periodiek overleg met de directie van de Vennootschap. Het bestuur zal mede ADO Den Haag vertegenwoordigen bij thuis- en uitwedstrijden en andere met voetbal verband houdende activiteiten. Bestuursleden worden benoemd door de Ledenraad.

De Vereniging zal te allen tijde er op toe zien dat ADO Den Haag als betaald voetbal organisatie ten dienste staat van de inwoners van de regio Haaglanden. Bovendien is de Vereniging houder van het Bijzonder Aandeel, hetgeen inhoudt dat de Vennootschap zonder toestemming van de Vereniging geen beslissing kan nemen tot wijziging van:

  • De naam van de club, zijnde HFC ADO Den Haag
  • De statutaire doelomschrijving
  • Het logo, de clubkleuren geel/groen en/of het thuistenue
  • De bestaande stadionlocatie in een stadionlocatie buiten de gemeente Den Haag of randgemeenten
  • De structuur van de op topvoetbal gerichte opleiding van jeugd en amateurs

De dagelijkse leiding van de NV ADO Den Haag berust bij de directie onder leiding van een Algemeen Directeur.

De Raad van Commissarissen bepaalt de strategische beleidsvorming van de organisatie. Een professionele staf is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de NV ADO Den Haag en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen.

De Algemeen Directeur en de leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV ADO Den Haag.