Playing for Success (PfS) heeft zijn oorsprong in Engeland en is door KPC Groep naar Nederland gehaald. Er zijn verschillende leercentra in Nederland. Sinds 2009 is één van deze leercentra gevestigd in het perscentrum van ADO Den Haag in het Cars Jeans Stadion. ADO Den Haag is één van de topclubs in het betaald voetbal in Nederland die PfS actief ondersteunen. Het leercentrum in Den Haag is ingericht met speciaal ontwikkelde (les)materialen en zeer moderne multimedia.

In Den Haag werken de gezamenlijke schoolbesturen (vertegenwoordigd in het PO-platform), de gemeente en de betaald voetbalorganisatie ADO Den Haag samen aan PfS. Behalve dat PfS gebruik mag maken van het perscentrum, mogen alle kinderen een wedstrijd van ADO Den Haag bezoeken en zetten voetballers, trainers en andere medewerkers van ADO Den Haag zich met veel plezier in voor het centrum en de leerlingen!

Op welke kinderen is PfS speciaal gericht?

PfS richt zich vooral op ‘gewone’ leerlingen die minder presteren dan ze zouden kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde niveau. PfS gaat ervan uit dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Maar door negatieve leerervaringen is de motivatie van deze kinderen verminderd. Hun zelfbeeld en zelfvertrouwen is daardoor verslechterd. Ze geloven zelf dat ze niet goed kunnen leren. Dit heeft tot gevolg dat ze onderpresteren.

Het gaat binnen deze methode dus om een specifieke groep leerlingen. De selectie van kinderen wordt uitgevoerd door de school aan de hand van zorgvuldig opgestelde criteria en uiteraard in nauw overleg met de ouders/verzorgers.

Criteria voor Playing for Success kinderen

De kinderen uit groep 7 of 8 die voor selectie in aanmerking komen, passen voor een groot gedeelte in onderstaand profiel, waarbij de school verwacht dat deze kinderen in de PfS-periode beter uit de verf gaan komen.

Deze kinderen:

  • presteren onder hun niveau op het gebied van lezen, rekenen en/of taal, in de verwachting dat ze beter kunnen
  • hebben een verminderd zelfvertrouwen
  • hebben een laag zelfbeeld (faalangst)
  • zijn (mede daardoor) minder gemotiveerd
  • geloven zelf dat ze niet goed kunnen leren
  • zijn vaak onopvallend aanwezig
  • zijn minder weerbaar
  • worden (regelmatig) gepest
  • hebben geen diagnose ADHD, PDD-NOS, etc.
  • hebben geen grote gedragsproblemen

Hoe werkt Playing for Success?

Het succes van PfS is gebaseerd op het tot stand brengen van positieve leerervaringen in een bijzondere buitenschoolse omgeving die tot de verbeelding van de leerlingen spreekt, in dit geval het voetbalstadion. De wereld van het betaalde voetbal bevat tal van aanknopingspunten om leerstof op een aantrekkelijke manier te presenteren. Het lesprogramma bestaat dan ook uit een zeer gevarieerd aanbod aan activiteiten waarbinnen de kinderen spelenderwijs bezig zijn met taal, rekenen en computergebruik. Maar een voetbalstadion biedt natuurlijk ook voldoende aanknopingspunten om extra aandacht te besteden aan beweging en een gezonde levensstijl.

Het stadion, het topsportklimaat en het succes van de voetballers dragen allemaal bij aan een omgeving die jongeren stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat leren in een voetbalstadion voor de leerlingen een feest is. Bij Playing for Success noemen ze dat: leren met een WOW-factor!

De kinderen beleven in de 12 weken unieke ervaringen, bijvoorbeeld wanneer ze in contact komen met hun favoriete spelers, of rond kunnen lopen en opdrachten mogen uitvoeren in het stadion. Als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe en hervinden ze hun zelfvertrouwen.

Landelijk wordt, in samenwerking met KPC Groep, een systeem ontwikkeld waar de effecten van PfS bij kinderen gedurende en na afloop kunnen worden gemeten. PfS Den Haag vervult hierbij een prominente rol. Meer informatie is te vinden op de website van PfS Nederland: www.playingforsuccess.nl.

8nov21 pfs asantecatic 02

Vervoer

Hoe komen de kinderen in het stadion?

Binnen een afstand van ca. 5 km rond het Cars Jeans Stadion werken scholen samen met PfS. De deelnemende kinderen komen daarom uit alle delen van Den Haag. Een snel en goed georganiseerd vervoer van de kinderen van school naar het stadion en terug is daarom een belangrijke voorwaarde voor het succes van deze formule. Een vervoerbedrijf verzorgt dit vervoer per busje. Volgens een strakke planning worden de deelnemende kinderen op de PfS-dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) met twee busjes van school gehaald, naar het stadion gebracht en na afloop weer teruggebracht. Soms is de groep van 15 leerlingen afkomstig van verschillende scholen. Maar ook kinderen van dezelfde school verblijven soms op verschillende locaties. Dankzij deze opzet wordt niet alleen voorkomen dat het vervoer te veel tijd in beslag neemt, maar ook hoeft een vervoersprobleem geen reden van afwezigheid te zijn. De geselecteerde kinderen gaan graag naar PfS en een stoel in het busje blijft daarom nooit onbezet.

De kleine busjes hebben tevens het voordeel dat de ritjes doorgaans zonder begeleiding kunnen plaatsvinden. Volgens één van de chauffeurs levert dit vrijwel nooit problemen op. Hij vindt het wel logisch dat kinderen tijdens deze korte onderbreking van de schoollessen vaak wat uitgelaten en luidruchtig zijn. Jongens zijn vaak wat rumoeriger dan meisjes. Het moet natuurlijk wel binnen de perken blijven. Hij vertelt dat een jongen een keer een voetbal in de bus had meegenomen en de kinderen tijdens de rit aan een partijtje voetbal begonnen. Dat soort dingen kunnen natuurlijk niet. De voetbal zou bijvoorbeeld onder zijn pedalen kunnen komen. Maar over het algemeen luisteren de kinderen naar de chauffeur en volgen zijn aanwijzingen op. Er zijn ook kinderen die heel beleefd zijn. Bij het uitstappen geven zij de chauffeur een hand en bedanken voor de lift.

Ontmoeting met de spelers

Tijdens één van de lessen van PfS ontmoeten de leerlingen enkele spelers van ADO Den Haag. Een spannende activiteit die door de leerlingen goed wordt voorbereid. De spelers van ADO Den Haag die aan PfS meewerken worden bewust als rolmodellen ingezet. De kinderen verzinnen vooraf een aantal vragen die zij graag aan de sterspelers willen stellen: Waarom bent u voetballer geworden? Op welke lagere school heeft u gezeten? Welke liefhebberijen heeft u naast het voetbal? enz. enz. Wat de kinderen vooraf niet weten is dat zij zelf ook geïnterviewd worden door de spelers! Eén voor één worden de leerlingen door de spelers naar voren gevraagd en er wordt dan een vraag aan hen gesteld, bijvoorbeeld naar hun mening over voetbal of over de dingen die zij beleefd hebben. Het gaat om kinderen die vaak de neiging hebben om zich terug te trekken of een gebrek aan assertiviteit vertonen. Het doel is daarom dat de kinderen in een positieve sfeer op de voorgrond durven te treden en iets van hun schroom verliezen. De sfeer wordt al weer wat meer ontspannen wanneer zij na afloop met de spelers op de foto mogen. Daarna mogen de leerlingen in twee groepen hun vragen op de voetballers afvuren. De antwoorden worden keurig opgeschreven net zoals verslaggevers van de krant in het echt doen.

De kinderen bemerken gaandeweg dat de profvoetbalspelers van ADO Den Haag eigenlijk heel gewone jongens zijn. Gewoon genoeg om je mee te kunnen identificeren, speciaal en succesvol genoeg om te kunnen inspireren!

Na afloop van de vraaggesprekken is er nog ruim de tijd om handtekeningen te vragen. De ontmoeting met de spelers wordt afgesloten met een spel ‘ren je rot’, waarin zowel de hersens als de benen in beweging mogen komen.

Libdub

Tijdens PfS wordt er door de leerlingen ook een playback-videoclip gemaakt. Het resultaat wordt tijdens de afsluitende bijeenkomst aan de ouders vertoond en is na afronding van de cursus ook te zien op Youtube. In de videoclip wordt een liedje geplaybackt en gedanst, waarbij iedere leerling een hoofdrol speelt. Het is een speelse activiteit waarin beweging, persoonlijke expressie en creativiteit geoefend worden. Het geeft veel plezier om zo’n videoclip te maken en het is lachen om het later terug te zien.

Wat zijn de ervaringen van ouders met Playing for success?

Na afloop van het vorige seizoen is aan ouders van deelnemende kinderen van verschillende scholen gevraagd naar hun mening over PfS. Wat hebben de kinderen geleerd in deze periode? Wat hebben de kinderen aan hun ouders verteld over het leercentrum? Zijn de kinderen veranderd in deze periode?

Meer zelfvertrouwen

De meeste ouders vertellen dat hun kinderen meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Ze komen gemakkelijker voor zichzelf op en voelen zich minder gespannen in veeleisende situaties. Opvallend is dat een aantal ouders een duidelijk verband ziet tussen het toegenomen zelfvertrouwen en het vermogen om nieuwe contacten te leggen. De kinderen slagen er na het volgen van PfS beter in om met andere leerlingen samen te werken.

Gedragsveranderingen

Een aantal ouders geeft aan dat hun kinderen rustiger zijn geworden, meer plezier hebben in het leren en zich meer betrokken voelen bij school. Sommige kinderen tonen meer zelfrespect en zijn meer open geworden. Zij hebben meer energie of zijn gewoon vrolijker geworden. Sommige ouders vinden het moeilijk om concrete veranderingen te benoemen. Zij zien meer een algemene positieve invloed PfS op hun kinderen.

Waardering voor PfS

Veel ouders hebben waardering voor de mensen van het leercentrum. Zij waarderen vooral het enthousiasme waarmee de kinderen worden opgevangen, de positieve aandacht voor de kinderen. Een aantal ouders heeft ook waardering voor de opzet van het lesprogramma en de gevarieerdheid van de activiteiten. Ze zagen dat hun kinderen met plezier deelnamen en dat zij op een leuke manier met andere kinderen samenwerkten.

Betere leerprestaties

Ouders zien ook wel een verbetering van de leerprestaties. Kinderen hebben vooral geleerd om een betere spreekbeurt te houden en daarvoor een goede powerpoint-presentatie te maken

Verbeteringen in de leerprestaties is voor de ouders wel wat minder in het oog springend dan gedragsveranderingen, zoals het krijgen van meer zelfvertrouwen. Leerkrachten en scholen hebben waarschijnlijk wat directer zicht op de invloed van PfS op de leerprestaties van kinderen.

Resultaten vasthouden

Uit de evaluatiegesprekken met ouders blijkt dus dat zij waardering hebben voor PfS en dat zij een positieve invloed van PfS zien op het gedrag en het welbevinden van hun kinderen. Vooral het versterken van het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van het kind is een doelstelling van PfS die volgens veel ouders inderdaad gerealiseerd wordt.

Wel is het belangrijk dat de resultaten van PfS op de een of andere wijze een vervolg krijgen wanneer de kinderen weer terugkeren in hun eigen klas. Alleen dan kan de positieve invloed van PfS op het geselecteerde kind worden vastgehouden. Een goede samenwerking met de deelnemende scholen is daarom een belangrijke randvoorwaarde.

9mei19 pfs shaquilepinasrobinpolley 10kl